Política de Privacitat

El Responsable del tractament, d’acord amb la LO 3/2018 i el RGPDUE 2016/679, us informa que:

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers. Tota comunicació amb MOVILPAQ SL per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic o dels formularis d’aquest lloc web o del seu correu electrònic, suposa el consentiment exprés perquè les vostres dades personals en qualitat de client/proveïdor/contacte, siguin incorporades al nostre Registre d’Activitats i a fitxers o bases de dades titularitat de MOVILPAQ SL, que podeu consultar i es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades de caràcter personal que es poguessin demanar directament a l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a l’activitat de tractament corresponent.

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que realitza MOVILPAQ SL i teniu dret a obtenir la confirmació sobre si estem tractant les vostres dades personals, per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan les dades ja no calguin, mitjançant una comunicació escrita a: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 774, ÀTIC 3r i 4t - 08013 BARCELONA o a l’adreça de correu electrònic: movilpaq@movilpaq.es

L’usuari accepta l’ús de les galetes permanents d’aquest web.


AMPLIACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En aplicació de la nova normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que recollim dels clients, usuaris, proveïdors i contactes, ho fem a través de la relació comercial que ens uneix i també des del nostre lloc web.

Aquestes dades s’inclouen a bases de dades o fitxers automatitzats específics per a cada cas i estan registrades al nostre Registre d’Activitats, d’acord amb el tipus d’usuaris i dels serveis que els donem o ens donen.


Amb quina finalitat recollim les vostres dades personals?

La recollida i el tractament automatitzat o manual de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació i altres activitats pròpies de la relació comercial que ens uneix.


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades es tracten amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliten les persones interessades, per tal de prestar el servei pel qual ens contracten o contractem i gestionar les sol·licituds enviades a través de qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques comercials, promocionals o publicitàries.

Adoptem les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les vostres dades personals no seran cedides a tercers, excepte per imperatiu legal.

Com a encarregats del tractament, tenim contractats diferents proveïdors de serveis, que s’han compromès a complir les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació.


Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciteu la supressió o no se’n revoqui el consentiment, i durant el termini pel qual es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Les dades personals que formen part de la nostra base de dades i que tinguin una relació contractual es conservaran durant un màxim de cinc (5) anys a partir de l’última factura emesa.

En alguns casos, podeu revocar-ne el consentiment en qualsevol moment.


Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

En la relació contractual vigent o que ens uneix, la base legal per al tractament de les vostres dades és la que consta i a la qual obliguen la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes.

Respecte al consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre us informem posem a la vostra disposició aquesta política de privacitat que, després de llegir-la, en cas que no hi estigueu conformes, podeu sol·licitar l’accés a les vostres dades conforme al nostre Registre d’Activitats.


Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir una confirmació sobre si es tracten i com les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no calguin per a la finalitat que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades.

També us informem que podem deixar de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

I us informem que podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament segons les condicions i els límits previstos a la legislació vigent, dirigint-vos a nosaltres per escrit o bé mitjançant un correu electrònic. En qualsevol cas, haureu d’aportar una còpia del vostre DNI, passaport o document equivalent. En cas de considerar-ho oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es).


Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de les mateixes sol·licituds dels interessats.

Les categories de dades que es tracten, segons la categoria dels usuaris i contactes, en forma general i no en particular poden ser:

▪ Dades tipificades: característiques personals, detalls de l’ocupació o informació comercial / econòmica / financera.

▪ Dades de caràcter identificador: nom i cognoms, domicili, NIF / DNI, telèfon / adreça de correu electrònic, compte bancari i imatge.

No es tracten dades especialment protegides.


Drets dels interessats

1. Dret d’accés: dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que us concerneixen i, en aquest cas, dret d’accés a les vostres dades personals. Així com:
a. Les finalitats del tractament.
b. Les categories de dades personals de què es tracti.
c. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals, en particular, destinataris en tercers o organitzacions internacionals.
d. Si pot ser, el termini previst de conservació de les dades personals o, si no pot ser, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
e. L’existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat, o a oposar-se a aquest tractament.
f. El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
g. Quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre l’origen.
h. L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament.
2. Dret de rectificació: dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
3. Dret de supressió: dret a obtenir del responsable del tractament la supressió de les dades personals que el concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir sense dilació indeguda les dades personals quan concorrin alguna de les circumstàncies següents:
a. Les dades personals ja no siguin necessàries amb relació a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
b. L’interessat retiri el consentiment en el qual es basa el tractament.
c. L’interessat s’oposi al tractament.
d. Les dades personals s’hagin tractat il·lícitament.
e. Les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament.
f. Les dades personals s’hagin obtingut amb relació a l’oferta de serveis de la societat de la informació dirigida a menors.
No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan hagi de prevaldre el dret a la llibertat d’expressió i informació.
4. Dret d’oposició: dret a oposar-se, en qualsevol moment, a què les dades personals que us concerneixen siguin objecte d’un tractament.
El responsable del tractament deixarà de tractar les dades personals, excepte que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
5. Dret a la limitació del tractament: dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de las condicions següents:
a. L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud.
b. El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús.
c. El responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
d. L’interessat s’hagi oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.


Comunicacions comercials

En aplicació de l’LSSI-CE, no s’enviaran comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no s’haguessin sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, si aquesta contractació autoritza l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin iguals o semblants als que inicialment van ser objecte de contractació o d’interès professional o comercial amb l’usuari, contacte, client o proveïdor.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació a través dels canals corresponents a l’efecte.